Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδας το Σάββατο

16-12-2015

Σε δημόσια συνεδρίαση καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδας, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 στις 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι. Το θέμα που θα συζητηθεί είναι η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (απολογισμός - ισολογισμός - κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κ.λπ.) του Δήμου Δωρίδος για τη χρήση 2014. 
Στη συνέχεια, στις 18:00, συνεδριάζει εκ νέου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων (άρθ. 15 Π.Δ. 171/87) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
2.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων, προϋπολογισμού από 5.869,41 € έως 10.271,46 € (τα ποσά άνευ Φ.Π.Α.), για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
3.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών ή μεταφορών (άρθ. 67 Π.Δ. 28/80) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
4.    Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων, μετά των αναπληρωματικών αυτών, για την παραλαβή προμήθειας υλικών για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
5.    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
6.    Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων για το έτος 2016 – τροποποίηση της υπ’ αριθ.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7.    Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
8.    Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9.    Συγκρότηση επιτροπών εισαγωγής ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
10.  Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου» και αριθ. μελέτης 26/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11.  Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Τολοφώνος» και αριθ. μελέτης 25/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
12.  Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Τρικόρφου Δ.Ε. Ευπαλίου» και αριθ. μελέτης 5/2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
13.  Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 12/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
14.  Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 13/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις δημοτικών χώρων Τ.Κ. Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
15.  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Καφενείο Μοναστηρακίου) του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: