Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΑΡΝΑΚΙ"

AΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ–ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις: 1. α) του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ. Α),
β) του Ν. 2575/1998 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 23/τ. Α),
γ) του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/τ. Α),
δ) του Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 153/τ. Α),
ε) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87/τ. Α),
στ) του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2575/1998 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 23/τ. Α)
ζ) του Β._. 14/14-1-1939 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 24/τ. Α),
η) του αριθ. 138 Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας.» (ΦΕΚ 231/τ. Α),
θ)την αριθ 8321. 6/01/12/12-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
ι) την αριθ. οικ. 2990/18604/23-2-2011 (ΦΕΚ 385/τ.Β/11-3-2011) απόφαση της Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Α.Δ.Θ.Σ.Ε» στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λαμίας.
2. Το αριθ 418/26-06-2012 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η αριθ 74./.2011Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Φωκίδας

                                     Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την 74/2011 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Φωκίδας που αφορά την παραχώρηση για δέκα χρόνια από 27/01/2012 έως 27/01/2022 της χρήσης τμήματος της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας στην θέση «Λαρνάκι» έκτασης 69.990,00μ2 το δε αντάλλαγμα καθορίζεται στα τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 38.000,00 € για κάθε έτος το παραπάνω αντάλλαγμα θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος όπως ειδικότερα στην απόφαση αναφέρεται.
Κοινοποίηση:
Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας
Ιτέα-ΤΚ 33200-Φωκίδα .
Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
                             
                                             Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
                                                   Κων/νος Καλλιώρας


Δεν υπάρχουν σχόλια: