Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε-ΟΤΑ: Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας 5 Αναπτυξιακών Εταιρειών για την ανάδειξη του Κορινθιακού Κόλπου

6-11-2015

Απόσπασμα εισήγησης του Γεν. Δ/ντή της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε κ. Χρήστου Γάτου από την ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο 10/10/2015 στην Ιτέα


   Η Αναπτυξιακή Φωκική – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία ΟΤΑ. είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία του νομού Φωκίδας που δραστηριοποιείται περίπου 18 χρόνια στην περιοχή του νομού Φωκίδας εφαρμόζοντας  διάφορα αναπτυξιακά ευρωπαϊκά προγράμματα  και αδιάκοπα το πρόγραμμα LEADER  επί τρεις συνεχόμενες προγραμματικές περιόδους από το 1997 έως σήμερα.
   Το εν λόγω πρόγραμμα έχει συνεισφέρει αρκετά στην περιοχή μας , όλα αυτά τα χρόνια που εφαρμόζεται με την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων , την υλοποίηση μικρών δημόσιων έργων που αφορούν  υποστηρικτικές δημόσιες υποδομές που έχουν σχέση με τον πολιτισμό , την παράδοση, την πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις , τον αθλητισμό κ.λ.π

     Εκτός από τις δράσεις αυτές , οι οποίες αποτελούν τον κύριο κορμό των προγραμμάτων LEADER στις περιοχές που εφαρμόζονται , τα προγράμματα αυτά δίνουν την δυνατότητα υλοποίησης διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών περιοχών μέσω των φορέων εφαρμογής τους (αναπτυξιακές εταιρείες) με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας , καλών πρακτικών , ανταλλαγής απόψεων , στοιχείων πολιτισμού, προβολής τοπικών προϊόντων , ανάδειξης και προβολής περιοχών με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ ορεινές , αγροτικές κ.λ.π) ή περιοχών κοινού ενδιαφέροντος όπως αυτή του «Κορινθιακού κόλπου» , η ανάδειξη και προβολή της οποίας αποτέλεσε το θέμα διατοπικής συνεργασίας των 5 Αναπτυξιακών εταιρειών των νομών Φωκίδας , Βοιωτίας , Αιτωλοακαρνανίας , Αχαίας και Κορινθίας.
   Με βάση λοιπόν αυτή την δυνατότητα που μας έδινε το πρόγραμμα LEADER συναντηθήκαμε αρκετές φορές στελέχη των  5 αναπτυξιακών εταιρειών  από τους 5 νομούς πέριξ του Κορινθιακού κόλπου , συζητήσαμε και συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο διατοπικής συνεργασίας με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του Κορινθιακού κόλπου μέσα από ένα πλαίσιο ενεργειών με στόχο  την πολύπλευρη ανάδειξη και προβολή της περιοχής του Κορινθιακού κόλπου. Λέγοντας πολύπλευρη και για να γίνω πιο συγκεκριμένος εννοώ ότι η στόχευσή μας αφορά πολλά, αν όχι όλα,  τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν και προβληθούν ως συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής για να αποτελέσουν πόλο έλξης και να προκαλέσουν το επιχειρηματικό ενδιαφέρον επενδυτών  όπως π.χ επιχειρηματιών του τουρισμού κρουαζιέρας που ραγδαία  αναπτύσσεται στον Ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια.
   Εκτιμήσαμε λοιπόν ότι υπάρχει πεδίο κοινού ενδιαφέροντος για την υλοποίηση αυτής της διατοπικής συνεργασίας και καταστρώσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων – ενεργειών με στόχο την παραγωγή των «εργαλείων»  ως μέσα επίτευξης του κοινού στόχου μας.
Το σχέδιο των ενεργειών μας περιλαμβάνει:

1.   Εκπόνηση 1 δίγλωσσου λευκώματος  με αναφορά στο φυσικό οικοσύστημα του Κορινθιακού Κόλπου (βιοποικιλότητα, πανίδα, χλωρίδα, γεωμορφολογία, φυσικά φαινόμενα) και στο ανθρωπογενές περιβάλλον (ιστορία, πολιτισμός).
2.   Δημιουργία διαδραστικού portal για την:
α) πολιτιστική και ιστορική ανάδειξη του Κορινθιακού Κόλπου,
β)τουριστική προώθηση των συμμετεχουσών περιοχών αναδεικνύοντας τους πόλους έλξης και το φυσικό κάλλος των περιοχών,
γ) ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσω του διαδραστικού εργαλείου μάθησης του βυθού του Κορινθιακού Κόλπου (virtual ενυδρείο), που θα απευθύνεται σε μαθητές και σπουδαστές όλου του κόσμου και
3.   Δημιουργία ντοκιμαντέρ για τον Κορινθιακό Κόλπο το οποίο θα χαράξει μία διαδρομή κατά την οποία θα δίνεται έμφαση στην κάθε περιοχή παρέμβασης μέσα από την ιστορική και πολιτισμική αναδρομή τους και στην επίδρασή του Κορινθιακού Κόλπου για τη διαμόρφωση της ιστορίας και του πολιτισμού των συμμετεχουσών περιοχών.
4.   Δημιουργία εκπαιδευτικών χαρτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με ιστορικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και τουριστικά στοιχεία.
5.    Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου με θέματα σχετικά με το οικοσύστημα, την ιστορία και τον πολιτισμό του Κορινθιακού Κόλπου. 
6.   Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού με την διοργάνωση εκδηλώσεων «Ημέρες Κορινθιακού» για την καλύτερη και όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη ενημέρωση των κατοίκων για θέματα που αφορούν  τον Κορινθιακό Κόλπο.

    Κάθε εταίρος (Αναπτυξιακή εταιρεία) που συμμετέχει στο Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας έχει αναλάβει την υλοποίηση μίας εκ των δράσεων που προανέφερα. Εμείς ως Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε έχουμε αναλάβει την παραγωγή του 60λεπτου Ντοκιμαντέρ , ενώ η 6η δράση της ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού είναι ο λόγος διεξαγωγής της σημερινής εκδήλωσης.
    Οι τοπικές αυτές  εκδηλώσεις «Ημέρες Κορινθιακού – Ημέρες Ζωής»  πραγματοποιούνται με την διεξαγωγή ημερίδων και με  θεματολογία  η οποία αφορά  τις τουριστικές υποδομές, τη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, την πολιτιστική κληρονομιά, την αλιευτική διαχείριση (όπως η σημερινή εκδήλωση) κ.α. και συνοδεύονται από τη διεξαγωγή παράλληλων τοπικών εκδηλώσεων καθώς και από μια περιοδεύουσα φωτογραφική έκθεση, η οποία θα παρουσιαστεί σε διάφορα σημεία εντός των περιοχών παρέμβασης των ως άνω Αναπτυξιακών Εταιρειών. (για την περιοχή μας παρουσιάζεται στον Μώλο της Ιτέας).
    Η εκτίμησή μου είναι ότι όλες οι δράσεις όπως έχουν σχεδιαστεί είναι σημαντικές και μπορούν να συνεισφέρουν στην προβολή και ανάδειξη του Κορινθιακού κόλπου, όμως εκτιμώ ότι η δράση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού μέσω τέτοιων εκδηλώσεων όπως η σημερινή είναι πιο σημαντική διότι επικεντρώνεται στην ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών πέριξ του Κορινθιακού κόλπου , που ενημερωμένοι πλέον καλύτερα για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ο τόπος που ζουν και διαθέτοντας τους , εμείς τα μέσα - «εργαλεία» που ήδη παράγουμε (λεύκωμα, ντοκιμαντέρ, χάρτες κ.λ.π), μπορούν να προβάλουν καλύτερα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ως δυνατότητες  ανάπτυξης της περιοχής μας.
           

Δεν υπάρχουν σχόλια: