Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

Συμψηφίζονται οφειλές του Δήμου Δελφών με το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία

07-12-2015

Τον συμψηφισμό οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. 

Συγκεκριμένα, οφειλές ποσού ύψους α) 259.966,24 € προς το Ελληνικό Δημόσιο (ποσό κύριας οφειλής ύψους 257.857,59 € και ποσό πρόσθετων φόρων, τόκων, κ.λπ. ύψους 2.108,65€ Δ.Ο.Υ. Άμφισσας) και β) 256.176,5 € προς ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Υποκατάστημα Άμφισσας (ποσό κύριας οφειλής ύψους 237.248,77 € και ποσό πρόσθετων φόρων, τόκων, κ.λπ. ύψους 18.927,73 €) του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεως τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 17.295,92 € από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 243/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο συμψηφισμός των εν λόγω οφειλών ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Για το Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας, συμψηφίζεται συνολικό ποσό πρόσθετων φόρων, τόκων κ.λπ. ύψους 21.036,38 € όπως αναλύεται παραπάνω, από το αρχικώς βεβαιωμένο ποσό των 70.121,28 € (7.028,84€ Δ.Ο.Υ. Άμφισσας και 63.092,44€ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Υποκατάστημα Άμφισσας) λόγω της ανωτέρω σχετικής απαλλαγής.

Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους φορείς ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μεριμνεί αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο δήμο. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων στους δήμους, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση: ί) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α' 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, ίϋ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου, ίν) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 (Α' 179) και του άρθρου 20 του Ν. 2648/1998 (Α' 238) πλην της παραγράφου 2. Στην περίπτωση που δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους του Δήμους. Τα συμψηφισθέντα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντολές και όχι κατ' ανάγκη ισόποσες, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (No 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, οι Δήμοι θα πρέπει πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: