Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

ΠΟΣΟ ΑΚΡΙΒΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ?

  16/10/2015
   
Χρυσάφι κινδυνεύει να πληρώσει τους ανεξέλεγκτους  σκουπιδότοπους ο Δήμος Δελφών, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή φρόντιζε να κρύβει τα προβλήματα "κάτω από το χαλί", έστω και αν αυτά απειλούσαν τη Δημόσια Υγεία… 


 
Μετά την πρώτη ψυχρολουσία, τώρα και νέο πρόστιμο επέβαλε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Δήμο Δελφών για την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων στην περιοχή ευθύνης του…

Με βάση λοιπόν την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Φωκίδας στις 26-6-2015 αλλά  και την εισηγητική έκθεση που ακολούθησε,  διαπιστώθηκε «ανεξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων
A) Στον εξωτερικό χώρο των Εγκαταστάσεων του Βιολογικού καθαρισμού Άμφισσας ∆ήμου ∆ελφών
 B) Στη θέση «Αϊ Γιαννάκης» ∆Ε Ιτέας ∆ήμου ∆ελφών
 Γ) Στη θέση «Κεφαλή» ∆Ε Ιτέας ∆ήμου ∆ελφών
και ∆) Στην περιοχή του γηπέδου ΤΚ Κίρρας ∆ήμου ∆ελφών
 Κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 Της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909/Β 2003), Όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν .4042/2012 ( ΦΕΚ 24/ Α /2012) και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν . 4042/2012.
                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1.     Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ∆ήμο ∆ελφών ( ΑΦΜ 998592151, ∆ . Ο . Υ . Άμφισσας ) όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα , ήτοι την επιβολή χρηματικής ποινής συνολικού ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 ευρώ ), καθόσον οι ανωτέρω παραβάσεις Α , Β , Γ και ∆ συνιστούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν . 1650/86 ( ΦΕΚ 160/ Α /18-10-1986), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν . 3010/2002 ( ΦΕΚ / Α ́ /91) και του άρθρου 21 του Ν . 4014/11 ( ΦΕΚ 209/ Α /21-9-2011), η οποία επιμερίζεται ως εξής :
2.     Παράβαση Α : Πεντακόσια ευρώ (500 ευρώ ).
3.      Παράβαση Β : ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500 ευρώ ).
4.      Παράβαση Γ : Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500 ευρώ ).
5.     Παράβαση ∆ : Πεντακόσια ευρώ (500 ευρώ ).

 2. Ο ∆ήμος ∆ελφών να προβεί στις προβλεπόμενες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες και στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση των χώρων όπου έχει γίνει ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση στερεών αποβλήτων . Από το επιβαλλόμενο πρόστιμο , ποσοστό 40% θα εισπραχθεί από το ∆ημόσιο στον Κωδικό Αριθμό Εισόδου 3739 « Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες αρχές » και το υπόλοιπο 60% θα εισπραχθεί από το Πράσινο Ταμείο ( κωδ . 3517), ( άρθρο 37, Ν . 4042/2012).

   Η προσφυγή κατά της απόφασης , όσον αφορά την νομιμότητα της έκδοσής της , απευθύνεται στον Γ . Γ . Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης ( Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Στερεάς Ελλάδας / ∆ / νση ∆ιοίκησης / Τμήμα ∆ιοικητικού - Οικονομικού Ν . Φθιώτιδας , Λεωνίδου 6, 35100 Λαμία ) εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ .1 του Ν .3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 ( αρ . πρωτ 74895/30-12-2010) και 15 ( αρ . πρωτ . 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών / ∆ / νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ .

   Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, παρ .3 του Ν .1650/1986 όπως ισχύει , εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της ( Ν . 2717/1999 , άρθρο 66, παρ .1 « Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονομίας »)…
 Σημειωτέον ότι η εφημερίδα μας με άρθρα έχει επισημάνει ουκ ολίγες φορές τους συγκεκριμένους χώρους και την παράβαση που γινόταν εκεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις.

 Αλλά στου κουφού την πόρτα… πλήρωνε τώρα κατακαημένε Δημότη Δελφών! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: