Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης και στις ακτές της Στερεάς
Για να ξέρουμε που κολυμπάμε για τα επόμενα δύο χρόνια οι Δήμοι Δελφών και Δωρίδας θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2012

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης», στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας».Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, η συμμόρφωση με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ και η σταδιακή αντικατάστασή της από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέχρι το 2014, η οποία έχει εκδοθεί και ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο και υιοθετεί νέους μικροβιολογικούς δείκτες.
Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.
H Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με έγγραφο της προς τους Δήμους, ενημερώνει για τις διαδικασίες που προβλέπονται αλλά και για τα χρονικά όρια που ορίζονται από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.
Σύμφωνα με αυτή:
Η  Διαδικασία αναθεώρησης του  δικτύου  παρακολούθησης της  ποιότητας των υδάτων κολύμβησης μέσω προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών (με έναρξη το 2012) που θα λαμβάνεται κάθε δύο χρόνια και θα ισχύει από την κολυμβητική περίοδο του επόμενου έτους και για δύο χρόνια άρχισε.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  καταθέσουν τις  τεκμηριωμένες προτάσεις τους  προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών από το δίκτυο   παρακολούθησης, με αίτημα στο Δήμο  στον οποίο υπάγεται η ακτή.Τυποποιημένα έντυπα αιτήματος διατίθενται από τις  Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας και  είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της  Ειδικής  Γραμματείας  Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.Τα υποβληθέντα αιτήματα διαβιβάζονται από το Δήμο στην Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας,  το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2012 και στη συνέχεια κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Υδάτων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Η διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μαζί με Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Αιρετής Περιφέρειας αξιολογεί τα υποβληθέντα αιτήματα και συντάσσει σχέδιο απόφασης, το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΓΥ και στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση του έργου Αρχές ( Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «ΕΠΠΕΡΑΑ», Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Διεύθυνση Οικονομικού ΥΠΕΚΑ) για διατύπωση γνώμης.
Στη συνέχεια η διαμορφωμένη τελική απόφαση διαβιβάζεται για υπογραφή το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου στο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Να σημειώσουμε τέλος ότι η παρακολουθούμενη ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με το «Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας» των προηγούμενων ετών ήταν εξαιρετική, με το σύνολο πρακτικά των δειγμάτων που εξετάστηκαν να βρίσκονται σε συμμόρφωση τόσο με τα επιτακτικά, όσο και με τα ενδεικτικά όρια της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
Κατά το έτος 2011 παρακολουθήθηκαν 2155 αντιπροσωπευτικά σημεία σε 40 Νομούς της χώρας και η αξιολόγηση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της νέας Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, η οποία βασίζεται στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων της τελευταίας 4ετίας (2008-2011).
Από τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του έτους 2011 και ειδικότερα μετά την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι όλες οι παρακολουθούμενες ακτές ήταν κατάλληλες για κολύμβηση και μάλιστα το 94,80% των παρακολουθούμενων σημείων ταξινομείται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», το 4,22% χαρακτηρίζεται «καλής ποιότητας», το 0,74% ταξινομείται στην κατηγορία «επαρκούς ποιότητας» και μόλις το 0,23% των σημείων ταξινομείται στην κατηγορία «ανεπαρκούς ποιότητας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: